Zwierzęta Puszczy Białowieskiej

Obecność ponad 12 tysięcy gatunków zwierząt na terenie Puszczy Białowieskiej, powinna wystarczyć za argument, dlaczego ten kompleks przyrodniczy jest wyjątkowy. Dla porównania, w całej Polsce, żyje ok 40 tysięcy gatunków zwierząt, co sprawia, że 1/3 z nich spotkać możemy na terenie puszczy. Jednak zwierzęta Puszczy Białowieskiej, to nie tyko mnogość gatunków. To także niespotykana jakość. Wiele gatunków, które można tutaj spotkać, nie występuje naturalnie, zarówno w naszym kraju, jak i w wielu regionach świata. Już ten fakt pozwala stwierdzić, że mamy do czynienia ze środowiskiem całkowicie wyjątkowym. Środowiskiem, które od tysięcy lat stanowi schronienie i dom dla wielu zagrożonych gatunków.

Jakie zwierzęta występują w Puszczy Białowieskiej?

Dla wielu z nas symbolem Białowieży są żubry czy rysie. Trzeba jednak wiedzieć, że zwierzęta Puszczy Białowieskiej, to nie tylko potężne i drapieżne ssaki. W zasadzie, ssaki są tutaj w mniejszości, przynajmniej, jeśli chodzi o liczbę gatunków. Spośród 12 tysięcy rodzajów zwierząt, zamieszkujących Puszczę Białowieską, aż 95% stanowią bezkręgowce, wśród nich dżdżownice i inne drobne stworzenia. Wiele z nich w Puszczy Białowieskiej ma swoje jedyne miejsce występowania. Warto także dodać, że stan rozpoznania bezkręgowców ocenia się na ok. 50% co może oznaczać, że w przyszłości liczba bezkręgowców zamieszkujących Puszczę Białowieską jeszcze się zwiększy. Na uwagę zasługuje fakt, że wiele gatunków bezkręgowców zamieszkuje tereny lasu pierwotnego i jedynie w takim środowisku mogą one zachować szansę na przetrwanie. Po raz kolejny swoją dobroć i przydatność w ekosystemie demonstrują więc obumarłe drzewa. Służą one za naturalne środowisko występowania mchów, porostów i grzybów, ale także owadów i innych bezkręgowców.

zwierzęta puszczy białowieskiej zaskroniec zwyczajny
zaskroniec zwyczajny

Płazy Puszczy Białowieskiej

Mimo, że nieliczne procentowo, to jednak znacznie lepiej zauważalne w puszczy są kręgowce. Stanowią one zaledwie 5% wszystkich gatunków zwierząt, jednak wiele z nich tworzy skupiska unikatowe na terenie Polski i świata. Wśród kręgowców, najmniejszą grupę stanową gady, na terenie Puszczy Białowieskiej stwierdzono występowanie zaledwie 7 gatunków tego rodzaju. Zalicza się się do nich m.in.: zaskroniec, jaszczurka zwinka, żmija czy padalec. Nielicznie, w Puszczy Białowieskiej występują także żółwie błotne.

zwierzęta puszczy białowieskiej traszka zwyczajna
traszka zwyczajna

Gady i ryby Puszczy Białowieskiej

Nadal liczne na terenie puszczy, choć znacznie mniej popularne niż dawniej, są płazy. Puszcza Białowieska obfituje w różne gatunki żab. Częste są tutaj m.in.: rzekotka drzewna, ropucha szara ropucha zielona, grzebiuszka ziemna. Spotyka się także traszkę zwyczajną i grzebieniastą.

Niewielka ilość zbiorników wodnych oraz równie nieliczne, co charakteryzujące się słabym nurtem rzeki, ograniczają liczebność ryb na terenie Puszczy Białowieskiej. Do dnia dzisiejszego, łącznie odnotowano obecność 32 gatunków ryb i według naukowców, niewiele wskazuje na fakt, by cokolwiek w tej kwestii miało się zmienić. Naturalną barierę zaporową stanowi niewielkie nachylenie terenu, skutkujące słabym prądem rzecznym.

zwierzęta puszczy białowieskiej kulczyk ptak European serin
kulczyk (European serin)

Ptaki Puszczy Białowieskiej

Jeśli chodzi o zwierzęta Puszczy Białowieskiej najliczniej występującą grupą kręgowców są ptaki. Na terenie puszczy możemy spotkać ok. 250 gatunków ptaków, z czego 240 zaobserwowano po stronie polskiej, a 230 po stronie białoruskiej. W Puszczy Białowieskiej znajdziemy zarówno ptaki drapieżne, jak i sowy, dzięcioły. Znaczącą większość gatunków ptactwa Puszczy Białowieskiej stanowią gatunki rodzime, bezpośrednio związane ze środowiskiem lasu. Stosunkowo duża liczebność ptactwa rodzimego puszczę miejscem unikatowym i odróżnia ją od innych zespołów leśnych na terenie Polski i Europy. W przeszłości, Puszcza Białowieska była domem dla takich gatunków jak sokół wędrowny, dzierlatka czy orlik grubodzioby. Niestety, obecnie ptaki te nie są już spotykane po polskiej stronie lasu. Jednak pojawiają się nowe gatunki których w puszczy nie widziano w przeszłości. Przykładami są tutaj: pleszka, dziwonia czy kulczyk.

zwierzęta puszczy białowieskiej wilk szary

Ssaki Puszczy Białowieskiej

Przedstawiając zwierzęta Puszczy Białowieskiej nie sposób nie wspomnieć o ssakach – największych i najpotężniejszych, choć wcale nie najliczniej występujących zwierzętach w lesie. Większość z nas potrafi wymienić najsłynniejsze gatunki zwierząt zamieszkujących Puszczę Białowieską. Z pewnością, w takim zastawieniu znalazłyby się żubry, łosie, jelenie, rysie czy wilki. Współcześnie Puszcza Białowieska zamieszkiwana jest przez 58 gatunków ssaków. Grupa ta jest dość dobrze rozpoznana, raczej mało prawdopodobnym jest, aby liczba gatunków mogła się zwiększyć. Niestety, bardziej prawdopodobne jest jej zmniejszenie, gdyż populacja niektórych gatunków ogranicza się do zaledwie kilkunastu sztuk. Przykładem są chociażby wilki, których liczebność szacuje się na ok. 20 osobników. Wilki białowieskie tworzą cztery oddzielne watahy, których liczebność waha się od 3 do 6 osobników. Oprócz wilków, do gatunków drapieżnych można zaliczyć rysie, lisy, jenoty, borsuki czy wydry. Najpotężniejsze zwierzęta Puszczy Białowieskiej to żubry, łosie, jelenie, dziki i sarny. 33 spośród blisko 60 gatunków ssaków w Puszczy białowieskiej podlega ochronie. Większość ssaków należy do gatunków klimatu kontynentalnego, choć trafiają się się również ssaki holarktyczne i wywodzące się ze strefy umiarkowanej południowej.

zwierzęta puszczy białowieskiej żubry

Żubr

Najsłynniejszym mieszkańcem Puszczy Białowieskiej jest żubr. Warto o nim wspomnieć, chociażby z uwagi na fakt, że w Puszczy Białowieskiej żyje największe naturalne skupisko żubrów na świecie. Ile żubrów zamieszkuje obszary puszczy? Szacuje się, że liczba tych zwierząt wynosi ok. 500 osobników. Na początku II dekady XXI wieku, zauważono delikatny wzrost populacji żubra, w tym zwiększenie liczby cieląt zeszłorocznych, co daje nadzieję na zwiększenie liczebności jednego z symboli puszczy. W Polsce i za granicą, popularna jest strona internetowa Żubry Online, na której internauci mogą podglądać żubry w miejscach, w których one występują. Obserwacja możliwa jest dzięki obrazowi z kamer internetowych znajdujących się w lesie.