Co warto wiedzieć o ekologii?

Wbrew temu co się powszechnie sądzi, ekologia nie zajmuje się bezpośrednio ochroną środowiska, zanieczyszczeniami i degradacją środowiska ziemi. Ekologia jest nauką o funkcjonowaniu przyrody, zajmującą się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem.

Ekologia dzieli się na dwa działy: ekologia gatunku oraz ekologia zespołów wielogatunkowych.

Ekologia gatunku dzieli się na:

ekologia populacyjną

ekologia ewolucyjna

autekologię

synekologię

co warto wiedzieć o ekologii

co warto wiedzieć o ekologii, co warto wiedzieć o ekologii, co warto wiedzieć o ekologii

Z kolei ekologia zespołów wielogatunkowych dzieli się na:

synekologię

biocenologię

nadania tworzenia się i struktury ekosystemu

 

Ekologia a ekosystem

W ramach badań nad ekologią bada się na przykład struktury ekosystemów. Ekosystem jest złożonym i dynamicznym zespołem roślin, zwierząt i mikroorganizmów oraz komponentów środowiska naturalnego. Na Ziemi istnieje wiele mniej lub bardziej znanych ekosystemów. Każdy z nich stanowi podstawę życia i wszelkiej działalności ludzi i innych organizmów żywych.

Na przykład łąka leśna jest ekosystemem, w którym owady zapylają kwiaty. Z kolei kwiaty te stanowią pokarm dla zwierząt, których odchodami żywią się organizmy żyjące w ziemi. Organizmy te pomagają nawozić glebę, na której rosną rośliny.

Rafa koralowa to także ekosystem, w którym na siebie oddziałują na siebie woda morska, ryby, koralowce, skały.

przykład ekosystemu - rafa koralowa
przykład ekosystemu – rafa koralowa

Ekosystem stanowi nieprzerwany łańcuch, a życie każdego organizmu jest zależne od innych żyjących w tym kręgu.

Człowiek czerpie liczne korzyści z produktów ekosystemów, na przykład warzywa, owoce, plony rolne, mięso, ryby, paliwo (drewno, węgiel). Oczywiście ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że to co ekosystemy im dają jest szczególnie cenne. Traktują wszelkie dary tak naturalnie, że pochopnie niszczą naturalne ekosystemy. W ten sposób sami siebie pozbawiają pokarmu.

 

Badania nad ekologią i ekosystemami dowodzą, że:

11% istniejących w roku 2000 obszarów przyrodniczych Ziemi może bezpowrotnie zniknąć przed rokiem 2050

niemal 40% istniejących użytków rolnych może zostać przekształcone dla celów intensywnej produkcji rolnej;

60% raf koralowych może przestać istnieć przed rokiem 2030

w Europie zagrożonych jest nawet 80% obszarów chronionych

wskutek działalności człowieka w ciągu ostatnich 100 lat współczynnik wymierania gatunków wzrósł 50–1 000 razy

Co warto wiedzieć o ekologii?

Również to, że większość ludzi używa niepoprawnie tego terminu. W mowie potocznej utarło się określać „ekologią” wszelkie procesy dotyczące ochrony środowiska, zanieczyszczeń, zdrowego trybu życia. A tak naprawdę nauką o czynnej ochronie środowiska jest sozologia. I to ta dziedzina zajmuje się problemami naszego świata. Problem w tym, że termin sozologia jest bardzo mało popularny. Niewiele osób wie, że używa terminu ekologia niepoprawnie, w kontekście degradacji środowiska.

 

co warto wiedzieć o ekologii

Choć z drugiej strony ekologia jest nauką bezpośrednio traktującą o egzystencji przyrody i człowieka, dlatego tematy związane z degradacją środowiska są jej bardzo bliskie.

 

Świadomość znaczenia ekologii wrasta

Od pewnego czasu zmieniło się nastawienie człowieka do ekosystemów, które przecież stanowią podstawę istnienia życia na ziemi. Decydenci krajów baczniej przyglądają się aspektom ekologii i kreują politykę, która ma służyć nie tylko interesom biznesmenów, ale także interesom środowiska naturalnego.

Od wielu lat trwają prace nad odbudową wielu ekosystemów. Odbuduje się skwery naturalnej roślinności stanowiącej miejsce życia wielu organizmów. Wspiera się akcje chroniące pszczoły przed wymieraniem. Pszczoły uważa się za jednych z najważniejszych organizmów ekosystemów. W końcu to one zapylają kwiaty i rośliny, które stanowią pokarm dla innych zwierząt.