Zwierzęta domowe

Pierwotnie żadne zwierzę żyjące na Ziemi nie żyło, by służyć, pomagać i umilać czas człowiekowi. Zanim pojawiły się zwierzęta domowe, każdy ssak czy ptak był zwierzęciem dzikim. Człowiek jako najinteligentniejszy ssak zaczął zauważać, że wiele zwierząt posiada cechy, które może wykorzystać dla własnych korzyści. Zwierzęta były hodowane w zagrodach na mięso, zabierane na polowania, wykorzystywane do pomocy w uprawie, pilnowania dobytku i wielu innych zadań. Domestykacja, czyli proces udomawiania zwierząt rozpoczął się już w neolicie....

Read More

Ciekawostki o kotach

CIEKAWOSTKI O KOTACH (dzień kota, najgrubszy kot świata, najbogatszy kot świata itd).  ciekawostki o kotach, ciekawostki o kotach Zapraszamy do lektury: Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kota – 17 lute­go to świę­to obcho­dzo­ne jest w Pol­sce i we Wło­szech. We Wło­szech zaczę­to je obcho­dzić od 1990 roku, a w Pol­sce pierw­szy raz odby­ło się 19 lute­go 2006 roku. Była to ini­cja­ty­wa wydaw­nictw „Kot” oraz Cat Club Łódź. Od 2010 roku pro­gram „Mój Pies i inne zwie­rzę­ta”, TVP War­sza­wa...

Read More

Kot brytyjski niebieski

Historia Kot brytyjski niebieski to jedna z najstarszych, europejskich ras kotów. Proweniencja kotów jest dobrze udokumentowana. Przodkowie rasy zostali przywiezieni do Europy z Egiptu. W świecie starożytnym koty były bardzo poważane przez arystokracje rzymską i możnych, wywodzących się z terenów Egiptu. Koty wykazywały ogromne talenty łowieckie i pomagały w ochronie zapasów przed atakami szczurów i innych, małych gryzoni. Warto przy tym dodać, że cesarze rzymscy niezwykle upodobali sobie koty i to właśnie one miały uprzywilejowaną...

Read More
1 2 3 4